NGV GensDataPro

Helpdesk GensDataPro

Voor vragen over GensDataPro kun je terecht bij

Let op: voor het registreren van GensDataPro en het aanvragen van een nieuwe registratie/activeringssleutel ga je naar
Dit kan niet via een e-mail naar de helpdesk!

VOOR SCHRIFTELIJKE VERZOEKEN OM INFORMATIE

NGV, Postbus 50, 3980 CB, Bunnik,
t.a.v. HELPDESK GENSDATAPRO

De helpdesk geeft desgevraagd, naar beste weten en kunnen, adviezen over genealogische zaken. De Nederlandse Genealogische Vereniging noch de medewerkers van de helpdesk zijn echter aansprakelijk voor schaden, hoe ook genaamd, die het gevolg zijn van het geheel of gedeeltelijk opvolgen van die adviezen of het met toestemming van de eigenaar cq gebruiker verrichten van handelingen aan hardware, software of gegevensbestanden.
De aan de helpdesk gestuurde gegevensbestanden zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit met niet-helpdeskmedewerkes worden gedeeld.
Alle gegevensbestanden zullen na afhandeling uit het dossier van de helpdesk en van de computer van de betrokken helpdeskmedewerker(s) worden verwijderd.